+38 (03355) 95606; +38 (096) 7983221 infolp556@ukr.net

Інформація

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

САНАТОРІЮ «ЛІСОВА ПІСНЯ»

 

Правила внутрішнього розпорядку санаторію «Лісова пісня» розроблено відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Законів України “Про захист прав споживачів”, “Про курорти”, Постанови Кабінету Міністрів України” “Про затвердження Загального положення про санаторно-курортний заклад”, Наказу Державної туристичної адміністрації “Про затвердження Правил користування готелями та аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг”, Наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку”.

Правила діють на території санаторію «Лісова пісня» і є обов’язковими для всіх осіб, які перебувають на лікуванні у Санаторії.

Територією Санаторію є земельні ділянки, будівлі, наземні та підземні споруди, спортивні та рекреаційні зони, малі архітектурні форми, елементи благоустрою.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Відповідно до статті 48 Конституції України кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.

В Санаторії дисципліну організовують на основі принципу, за яким усі учасники лікувального процесу свідомо й сумлінно виконують свої обов’язки, які є невід’ємною умовою високої якості праці та лікування.

Трудову і лікувальну дисципліну у Санаторії забезпечують створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної ефективної роботи, свідомим ставленням до праці і лікування.

1.2. Медичний персонал Санаторію при здійсненні медичного втручання чітко дотримується встановлених чинним законодавством стандартів (нормативів) щодо методів діагностики та лікування та діє згідно з вимогами чинного законодавства України про охорону праці, правил техніки безпеки, санітарії та дезінфекції, протипожежної безпеки.

Правові відносини між санаторієм (роботодавцем) і найманим медичним персоналом, а також позаштатними консультантами регламентуються чинним законодавством України, у тому числі Кодексом законів про працю України, колективним договором, трудовими угодами, Цивільним кодексом України, внутрішніми нормативними актами (наказами, розпорядженнями) тощо.

Функціональні обов’язки, кваліфікаційні характеристики та інші вимоги до штатних працівників Санаторію визначаються відповідною посадовою інструкцією.

Штатний персонал та зовнішні спеціалісти, які залучаються до надання послуг пацієнтам Санаторію, зобов’язані суворо дотримуватися положень чинного законодавства, зокрема Цивільного та Кримінального кодексів України. До порушників цих Правил застосовують заходи громадського впливу, дисциплінарного стягнення та відшкодування заподіяної шкоди.

1.3. Метою Правил є визначення та конкретизація основних прав та обов’язків як співробітників Санаторію, так і пацієнтів.

1.4. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, у межах наданих повноважень вирішує директор Санаторію згідно Статуту та уповноважені ним особи.

1.5. На окремих територіях Санаторію можуть діяти додаткові правила внутрішнього розпорядку, які не суперечать цим Правилам.

1.6. Правила, зміни та доповнення до цих Правил не повинні суперечити Статуту Санаторію.

1.7. Правила, зміни та доповнення після схвалення набувають чинності наступного дня після того, як їх затвердив керівник Санаторію згідно Статуту, якщо не вказана інша дата набрання їх чинності.

1.8. В Санаторії є обов’язковим розміщення Правил на “дошці оголошень” та в “куточку споживача” для ознайомлення відпочиваючих під час їх прийняття до Санаторію. Для співробітників Санаторію ознайомлення відбувається особисто під підпис.

1.9. З Правилами або із витягами із Правил можна ознайомитись у мережі Інтернет на сайті Санаторію

1.10. Контроль за виконанням цих Правил здійснюють: директор, завідувачі відділеннями, співробітники відділу продажів путівок, адміністратори та інші уповноважені особи Санаторію.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ВІДПОЧИВАЮЧИХ

2.1. На лікування в Санаторії направляються пацієнти відповідно до медичних показань, які мають належний рівень фізичної активності і здатні до самообслуговування.

2.2. На лікування до Санаторію приймаються особи віком від 5 років.

2.3. При прибутті до Санаторію особи повинні мати:

– Паспорт;

– Санаторно-курортну карту (форма 072 / о) не пізніше двох місячної давності;

– Для реабілітаційних хворих –        відкритий лікарняний листок та виписку з історії хвороби;

– Для дітей – обмінну санаторно-курортну карту не пізніше двомісячної давнини, довідку не пізніше п’ятиденної давності про відсутність контакту дитини з інфекційними хворими (епідеміологічне оточення), довідку про щеплення.

2.4. Поселення і виїзд проводиться суворо по датах, вказаних в путівці (договорі). Дні запізнень і дострокового від’їзду не компенсуються, гроші за невикористані дні не повертаються, сухі пайки не видаються.

2.5. Відпочиваючі, які прибули раніше терміну дії путівки, можуть бути розміщені в Санаторії за наявності вільних місць, сплативши проживання та харчування за діючими цінами Санаторію.

2.6. Продовження терміну путівки можливе лише за наявності вільних місць. Оплата здійснюється за цінами/тарифами Санаторію на момент продовження терміну проживання.

2.7. Стосовно кожного пацієнта ведеться медична документація, перелік і форми якої розроблено та затверджено адміністрацією Санаторію з урахуванням вимог чинного законодавства України.

2.8. Призначення лікуючого лікаря для кожного пацієнта відбувається відповідно до встановленого діагнозу.

2.9. Проведення медичного втручання починається лише після відповідного інформування та погодження пацієнта (його законних представників), у невідкладних випадках, відповідно до чинного законодавства України, медичні втручання можуть здійснюватися без погодження пацієнта.

Перед початком надання медичних послуг з пацієнтом (його законним представником) узгоджується план обстеження та лікування. У деяких випадках, коли неможливо одразу визначити весь обсяг медичного втручання, складається попередній план лікування. Крім того, з об’єктивних або суб’єктивних причин, будь який вже узгоджений план лікування може корегуватися, про що пацієнта (його представника) обов’язково повідомляють.

Факт надання пацієнтом згоди на медичні втручання може оформлюватися шляхом підписання окремого документа (формуляра встановленої форми), відповідним зазначенням у медичній документації (з підписом пацієнта), а також посиланням у тексті договору про надання медичних послуг. Крім того, факт згоди на медичні втручання може підтверджуватися поведінкою пацієнта. В окремих випадках (стани, які супроводжуються непритомністю, неможливістю спілкування) підписувати документи на надання згоди на медичні втручання крім пацієнта можуть його уповноважені представники (за відповідно оформленою довіреністю).

У разі виникнення сумнівів щодо дієздатності пацієнта, лікар повинен сповістити про це керівництво Санаторію.

До проведення медичного втручання кожному пацієнту в доступній формі пояснюються мета, сутність і строки запропонованих обстежень, лікувальних заходів, а також повідомляється про можливі ускладнення та ризики. Якщо пацієнт не погоджується на застосування під час лікування необхідних додаткових методів профілактики ускладнень, то цей факт письмово фіксується у медичній картці лікарем із відміткою, що пацієнта проінформовано про можливість збільшення ризику настання ускладнень у майбутньому. Своїм підписом пацієнт (його законний представник) підтверджує, що він ознайомлений із такими наслідками.

Якщо у зв’язку з особливостями організму чи загального стану здоров’я пацієнта є протипоказання щодо лікування або ризики ускладнень, або прогнозується неефективність лікування, лікар має діяти відповідно до конкретної ситуації. Під час узгодження з пацієнтом плану лікування лікар повинен намагатися попередити можливі конфліктні ситуації у майбутньому шляхом обрання найбільш правильного методу(-ів) лікування.

Пацієнт має право вимагати зміни лікуючого лікаря на будь-якому етапі лікування.

У разі якщо пацієнт не виконує медичних приписів (рекомендацій) лікаря або порушує правила внутрішнього розпорядку, працівники Санаторію мають право відмовитись від подальшого обслуговування цього пацієнта, крім випадків, коли його життю та здоров’ю загрожує небезпека. Рішення про припинення правовідносин з таким пацієнтом (у тому числі про дострокову виписку із оздоровниці) приймає директор санаторію.

Дострокова виписка також можлива за письмовою заявою пацієнта (його законних представників).

Санаторій не несе відповідальності за стан здоров’я пацієнта чи ефективність його лікування у випадку відмови останнього від виконання медичних приписів (рекомендацій) та дострокової виписки зі Санаторію.

Черговий лікар має право заборонити вхід до спального корпусу відвідувачам, які порушують вимоги внутрішнього режиму Санаторію, мають ознаки сп’яніння чи дії наркотичних або психотропних речовин. У разі потреби припинення протиправних дій таких відвідувачів черговий лікар може звернутися за допомогою до охорони Санаторію або викликати працівників поліції.

 

 1. ПОСЛУГИ З САНАТОРНОГО ТА АМБУЛАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ

3.1. Пацієнти приймаються в санаторій по попередньо оплаченим або заброньованим путівкам. При заїзді у пацієнта повинні бути наступні документи: паспорт (свідоцтво про народження – для дітей), довідка про епідоточення (для дітей); копія платіжного доручення, доручення на отримання путівки (або обмінна путівка фірми, яка продала путівку).

В санаторії оплата за санаторні послуги здійснюється по добам та діє єдиний розрахунковий час – 12:00 годин поточної доби за київським часом.

Час заїзду – 12:30 годин за київським часом;

Час виїзду – 11:00 годин за київським часом.

Оплата за санаторні послуги здійснюється згідно з прейскурантом цін.

Санаторій приймає дітей до 18 років виключно в супроводі батьків або законних представників. Розміщення дітей до п’ятирічного віку (без надання їм додаткового ліжка і харчування і в супроводі 2-х дорослих) здійснюється безкоштовно. За проживання дітей віком від 5 до 18 років, з наданням дитині додаткового ліжка в номері, оплата здійснюється відповідно до прейскуранту цін.

3.2. Санаторій визначає характер та обсяг медичного обслуговування відпочиваючого відповідно до його медичних показань згідно з затвердженими стандартами санаторно-курортної допомоги в межах встановленого санаторієм переліком медичних послуг та вартості путівки або кожної окремої процедури (для амбулаторного лікування). Кількість лікувальних процедур визначається у відповідності з нормативами відпуску лікувальних процедур по путівкам, затверджених директором санаторію та стандартів, методики санаторно –курортного лікування.

Додаткові види медичних послуг, які не входять в вартість путівки, можуть бути надані відпочиваючому тільки за призначенням лікуючого лікаря з врахуванням можливостей санаторію за додаткову оплату згідно прейскуранту. Лікувальні процедури та прийом лікаря здійснюються в строго визначений час.

У випадку невідвідування Пацієнта лікувальних процедур та прийомів (оглядів) лікаря, а також при порушенні санаторного режиму персонал не несе відповідальність за відсутність ефективності лікування (оздоровлення) або погіршення стану здоров’я пацієнта, при цьому компенсація невикористаних лікувальних процедур, а також їх заміна або перенесення на інший час не здійснюється.

3.3. Пацієнти, які проходять амбулаторне лікування, отримують лікування відповідно до консультацій та призначень лікаря санаторію. Оплата за амбулаторне лікування здійснюється на умовах повної попередньої оплати, або попередньої щоденної оплати процедур. Відпуск неоплачених процедур заборонено. У випадку не прибуття на процедури без поважної причини (без документального підтвердження), та не повідомлення про це адміністратору до 10:00 к. ч. кошти зараховуються в оплату призначених на даний день процедур. Продовження лікування після перерви більш ніж один день здійснюється тільки після консультації з директором та обов’язковою повторною оплатою послуг.

Повернення коштів, сплачених попередньо за лікувальний процес здійснюється на підставі письмового звернення Пацієнта за рішенням адміністрації при наявності поважних причин, які мають бути документально підтверджені. При цьому гроші за першу добу поверненню не підлягають незалежно від причин відмови Пацієнта, за 2-гу добу повертається 50%, за 3-тю 75% вартості.

3.4. Надання послуг з амбулаторного лікування здійснюється при наявності квитанції про оплату даних послуг у відповідності з процедурним листом. Медичні працівники повинні здійснювати відмітку в процедурному листі про факт та кількість наданих процедур та інших послуг. Оплата за надані послуги здійснюється через касу санаторію.

Під час лікувальних процедур необхідно дотримуватись призначеного часу відпуску процедур. Запізнення більш ніж на 10 хвилин на процедуру є підставою для відмови в наданні процедури без відшкодування її вартості.

3.5. Санаторій рекомендує дотримуватися наступних правил прийому процедур:

– для прийняття лікувальних процедур рекомендується приходити без запізнень (за 5-10 хв. до призначеного часу). Звертаємо увагу: Запізнення більш ніж на 10 хвилин на процедуру є підставою для відмови в наданні процедури без відшкодування її вартості.

– після процедури рекомендується посидіти в холі 5-10 хв.;

– при прийнятті лікувальних процедур слід не розмовляти, спокійно сидіти або лежати;

– при виникненні неприємного відчуття, поганого самопочуття під час процедури необхідно відразу повідомити медсестрі та/або звернутися до лікаря;

– в день рекомендовано приймати не більше 3 (трьох) лікувальних процедур;

– не рекомендується приносити на процедури мобільні телефони та/або інші цінні речі.

 

 1. ПРОТИПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЛІКУАННЯ В САНАТОРІЇ

4.1.Загальні медичні протипоказання для направлення хворих на санаторно-курортне лікування:

– важкі соматичні захворювання,

– серцево-судинна недостатність НК II Б,

– нестабільна гемодинаміка,

– активна фаза ревматизму,

– ниркова недостатність,

– гострі запальні хвороби,

– значні зміни психіки,

– вагітність на всіх термінах,

– гострі інфекційні захворювання,

– будь які венеричні захворювання,

– злоякісні новоутворення,

– рясні кровотечі, які часто повторюються,

– туберкульоз – будь якої форми,

– та інші загальні протипоказання для санаторно-курортного лікування.

 

 1. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПАЦІЄНТІВ САНАТОРІЮ

Пацієнти під час перебування на лікуванні у Санаторії зобов’язані:

 • дотримуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів України, та цих Правил;
 • надати медичному персоналу достовірну інформацію про стан свого здоров’я та свої персональні дані. Інакше Санаторій не несе юридичної відповідальності за виникнення позаштатних ситуацій під час лікування або за зниження ефективності лікування.

Якщо при самостійному оформленні анкети (іншої документації) пацієнт не впевнений у правильності своїх відповідей, він повинен сповістити про це лікаря;

 • своєчасно приходити на заплановані прийоми до лікуючого лікаря, у тому числі на процедури, огляди, консиліуми тощо;
 • дотримуватись рекомендацій та приписів лікуючого лікаря. Обов’язковим є виконання вказівок лікаря щодо режиму прийому ліків, режиму харчування, фізичного навантаження, відмови від шкідливих звичок, а також інструкцій з використання та догляду за встановленими протезами (конструкціями);
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • виконувати законні розпорядження персоналу Санаторію у межах їхніх повноважень;
 • дотримуватися вимог санітарного стану кімнати та поверху;
 • дбайливо відноситися до майна санаторію, запобігати його псуванню, крадіжці, неправомірному використанню;
 • повідомляти про всі несправності і неукомплектованість номера молодшій медичній сестрі або черговому персоналу;
 • дотримуватись чистоти в номерах, території Санаторію, не викидати сміття з вікон і на березі лікувального озера;
 • поважати людську гідність, особисту і майнову недоторканність працівників Санаторію і тих хто проживають в санаторії;
 • відшкодовувати завдані матеріальні збитки на підставі прейскуранта цін за псування майна;
 • при виході з номера зачиняти водорозбірні крани і вікна, вимкнути світло, телевізор, закрити номер і здати ключі від номера в денний час і в нічний час – черговій службі;
 • дотримуватися правил протипожежної безпеки;
 • не турбувати інших осіб, що мешкають в санаторії, дотримуватися тиші і громадського порядку в номері і прилеглій території санаторію після 22:00, проявляти взаємоповагу і терпимість до оточення;
 • при виїзді з Санаторію провести повний розрахунок за надані їм послуги, а також здати молодшій медичній сестрі або адміністратору займаний номер (кімнату) або місце у номері (кімнаті).

 

 1. ВІДПОЧИВАЮЧИМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
 • Приймання будь-яких процедур не за призначенням лікаря;
 • приймати ліки, які не були призначені лікуючим лікарем;
 • самовільно залишати територію санаторію в період санаторно-курортного лікування (у випадку отримання будь-яких пошкоджень Вашого здоров’я за межами Санаторію адміністрація відповідальності не несе).

Питання залишення території узгоджується з лікуючим лікарем Санаторію відповідно до призначеного рухового режиму;

 • відвідувати пляж без дозволу лікуючого лікаря (у випадку отримання будь-яких пошкоджень Вашого здоров’я за межами Санаторію, або самолікування на території пляжу Санаторію адміністрація відповідальності не несе).
 • вживати спиртні напої в номерах (кімнатах) та не в відведених для цього місцях;
 • використовування у номерах (кімнатах) власних електроприладів, окрім фену та зарядних пристроїв;
 • виносити їжу та посуд з їдальні;
 • перебування в номерах гостей після 23:00, залишати в номері (кімнаті) в свою відсутність сторонніх осіб, а також передавати їм ключ від номера (кімнати);
 • порушувати режим відвідування процедур призначених лікарем;
 • зберігати в номері (кімнаті) зброю, легкозаймисті речовини і матеріали;
 • завозити на територію та / або тримати в номері (кімнаті) тварин і птахів;
 • вмикати телевізор з чутністю поза межами номеру (кімнати);
 • смітити у приміщеннях Санаторію;
 • викидати сміття у вікна;
 • палити в будь-яких приміщеннях Санаторного комплексу;
 • пересувати великогабаритні меблі в межах номера (кімнати);
 • самовільно переселятися з одного номера (кімнати) в інший;
 • розклеювати по стінах картини, плакати, фотографії, пам’ятки та інше;
 • виносити рушники з корпусів, використовувати їх в літній період на пляжі в якості пляжних рушників;
 • порушувати тишу з 23 годин вечора до 7 години ранку,
 • відвідувати громадські місця в купальних костюмах (за винятком пляжу);
 • залишати дітей без нагляду дорослих у номері (кімнаті), на балконах, на пляжі, на території;
 • збирати на території Санаторію лікарські рослини, трави, ягоди, гриби та вносити їх в номери (кімнати). Заламувати відростки кімнатних і вуличних рослин (квітів);
 • розпалювати багаття і мангали на території Санаторію в не облаштованих місцях;
 • передавати іншим особам санаторно – курортні книжки, ключі від номера (кімнати).

Пацієнтам не рекомендується:

 • зазначати у документації (чи повідомляти під час збору анамнезу) неправдиві дані про себе та стан свого здоров’я;
 • пропускати процедури або спізнюватися на процедури, огляди. У разі запізнення або спроби прийняти процедуру раніше чи пізніше призначеного часу, у наданні процедури може бути відмовлено;
 • порушувати рекомендований режим харчування та фізичного навантаження;
 • вживати продукти харчування придбані на стихійних ринках.

 

 1. ДОЗВІЛЛЯ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ

До послуг Пацієнта санаторій пропонує наступне дозвілля: танцювальні вечори, вечори відпочинку, виступ запрошених артистів, тощо. Проведення культурно-масових заходів здійснюється згідно затвердженої санаторієм програми. Незадоволення Пацієнта змістом дозвілля не є поважною причиною для дострокового від’їзду з санаторію та підставою для задоволення санаторієм вимог щодо повної або часткової компенсації невикористаних у зв’язку з достроковим від’їздом по зазначеній причині днів.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Дане Положення обов’язкове до виконання усіма особами, що проживають в санаторії, і гостями тих, що мешкають.

8.2. Пацієнт несе відповідальність за порушення правопорядку, санаторного режиму, норм даного положення, норм етики, правил поведінки, протипожежних правил тощо. Всі спірні питання та суперечки, які виникли між Пацієнтами, підлягають вирішенню по-можливості самими Пацієнтами цивілізованими та законними засобами. Адміністрація вправі втрутитися в конфліктну ситуацію між Пацієнтами у випадку такої необхідності, або звернутися до правоохоронних органів.

У разі виникнення конфліктної ситуації з Пацієнтом щодо якості, порядку, терміну лікування, призупинення (припинення) лікування, а також висування вимог про негайну зміну лікуючого лікаря медичний персонал зобов’язаний дотримуватись медичної етики та запобігати розвитку конфлікту, а також письмово (доповідною запискою) повідомити про це керівництво Санаторію.

У разі незгоди Пацієнта з доказами та поясненнями лікуючого лікаря, лікар має право відмовитися від подальшого лікування, взяти з пацієнта письмову розписку про відмову від лікування на запропонованих лікарем умовах або скласти за участю двох свідків акт у випадку, коли пацієнт не хоче надавати таку розписку.

8.3. Пацієнти, які систематично (два та більше разів) порушують правила санаторно-курортного режиму (грубість, неетична поведінка, куріння, вживання спиртних напоїв у невідведених місцях, порушення санітарних та про пожежних правил, завдання шкоди санаторію або іншим особам, тощо) підлягають достроковому виселенню без компенсації невикористаних днів.

8.4. При спричиненні санаторію матеріального збитку з вини або халатності Гостя сума збитку підлягає негайному відшкодуванню, згідно із затвердженим прейскурантом в повному об’ємі особою, що завдала шкоди, включаючи компенсаційні витрати (простій номера під час ремонту, заміни меблів у разі затоплення або підпалу і так далі) викликані неправомірними діями даної особи.

8.5. Пацієнту, який порушив правила санаторно-курортного режиму, грубо та неетично поводився з персоналом, гостями санаторію, своїми діями завдав матеріальні збитки санаторію, здійснив інші протиправні дії, які призвели чи могли б призвести до будь-яких втрат, збитків та спорів, надання послуг в майбутньому здійснюється за окремим погодження з адміністрацією закладу.

8.6. Батьки (опікуни, піклувальники, супроводжуючі особи), що прибувають в санаторії з дітьми, несуть повну відповідальність:

– за життя і здоров’я дітей;

– за поведінку дітей: дитина не повинна залишатися без нагляду батьків і турбувати гостей, що мешкають в санаторії, порушувати громадський порядок в номері, громадських місцях і на території санаторію.

Використання дитиною електроприладів, що знаходяться в номері та за його межами, категорично заборонено.

Санаторій не несе відповідальності за життя та здоров’я неповнолітніх дітей, яких залишено без догляду їх батьками, піклувальниками або опікунами.

8.7. Претензії та скарги по якості обслуговування, харчування, проживання та лікування приймаються санаторієм протягом 10 календарних днів з дня виїзду Пацієнта. Претензії та скарги отримані після спливу зазначеного терміну розгляду не підлягають.

 

ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 34 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я» ПРИ ПОРУШЕННІ ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ САНАТОРІЮ, НЕВИКОНАННЯ ПРИЗНАЧЕНОГО ЛІКАРЯМИ ЛІКУВАННЯ, ДІЄТИ І ЗАГАЛЬНОГО РЕЖИМУ ДНЯ, ГРУБОГО ЗВЕРТАННЯ ОДИН ДО ОДНОГО АБО ДО ПЕРСОНАЛУ САНАТОРІЮ АДМІНІСТРАЦІЯ САНАТОРІЮ МАЄ ПРАВО ВИПИСАТИ ПОРУШНИКА ІЗ САНАТОРІЮ НА ПІДСТАВІ ДОПОВІДНОЇ ЗАПИСКИ ПРЕДСТАВНИКА ПЕРСОНАЛУ, ПОВІДОМИТИ ПРО ПОРУШЕННЯ ПО МІСЦЮ РОБОТИ І/АБО ПРОЖИВАННЯ, А ТАКОЖ ЗВЕРНУТИСЯ ДО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ.

 

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

 

 1. Як забронювати номер?

– зателефонувати у робочий час на номер +38 03355 95606 або +38 096 798 3221

– заповнити форму онлайн-бронювання, вказуючи категорію номеру у примітках, дочекатись підтвердження на e-mail.

– написати свій запит та побажання на e-mail: infolp556@ukr.net

 1. Коли відбувається заселення та виселення?

Для комерційних клієнтів санаторію діють розрахункові години

Заселення у номер – після 13.00 год

Виселення з номера – до 11.00 год

 1. Які документи потрібні для перебування у ВОС “Лісова пісня”?

Дорослі: паспорт, санаторно-курортна карта (форма 072-у, видається у поліклініці за місцем проживання)

Для відпочиваючих, які оплачували перебування в санаторії по перерахунку від юридичних осіб – обов’язкова наявність доручення (довіреності) та копії платіжного доручення.

Діти до 18 років: свідоцтво про народження (паспорт), довідка про щеплення (видається у поліклініці за місцем проживання)

 1. Чи обов’язкова наявність санаторно-курортної карти?

Цей документ допоможе лікарям санаторію провести достовірну діагностику організму та призначити необхідні лікувально-оздоровчі процедури. Відсутність карти – не критична, проте витрачає додатковий час як лікаря, так і пацієнта.

 1. Покриття яких мобільних операторів є на території закладу?

Стабільне покриття у операторів “Life”, “Київстар” та “МТС”. З липня 2015 року “Київстар” підключив також послугу 3G.

 1. Чи є на території безкоштовний Wi-Fi?

Так, на даний час, цією послугою можна скористатись поблизу ресторану “Лісова пісня”.

 1. Чи є на території обмінники, банкомати, термінали?

Так, є банкомат “Ощадбанк”. Найближче місце, де можна обміняти валюту та зняти готівку – смт Шацьк (12 км). У Шацьку працюють відділення “Приватбанк” та “Ощадбанк”.

 1. Чи є поблизу санаторію озеро?

Так, ВОС “Лісова пісня” розташований на березі озера Пісочне, що входить до групи Шацьких озер. Санаторій має власний піщаний пляж, який знаходиться на відстані 200-300 м від спальних корпусів.

 1. Чи можна, протягом перебування у “Лісовій пісні” здійснити поїздку до Білорусі?

Так, можна. Умови – наявність закордонного або внутрішнього паспорта, свідоцтва про народження для дітей, страхування (зеленої карти) на автомобіль. Відстань до кордону – 10 км, до м. Брест – 95 км, до Біловезькій пущі – 150 км.